Privacybeleid Stichting zelfbewustzwanger

Zelfbewustzwanger Zelfbewustzwanger, gevestigd aan Mw v Vollenhovenpark 38 3971 CX Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.zelfbewustzwanger.nl
Mw v Vollenhovenpark 38 3971 CX Driebergen 0644434426

Gertjan Sinke is de Functionaris Gegevensbescherming van Zelfbewustzwanger, hij is te bereiken via info@zelfbewustzwanger.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel

Zelfbewustzwanger verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Zelfbewustzwanger bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder tref je tevens de bewaartermijnen voor de verschillende persoonsgegevens:

Altijd:
– Voornaam
– E-mailadres
Deze gegevens gebruiken we om te informeren.

Bewaartermijn: tot een geautomatiseerd verzoek tot verwijdering uit de mailinglist is ingediend

Van donateurs verwerken wij daarnaast:
– Achternaam
– Adresgegevens
– Bedrijfsnaam

-Gedoneerd bedrag

-Jaarlijks of eenmalig donateurschap

Deze gegevens gebruiken we voor het voeren van een donateursadministratie waarmee we aan een subsidieverplichting voldoen, daarnaast gebruiken we de gegevens om donaties te innen
Bewaartermijn: tot uiterlijk een jaar na schriftelijke opzegging (ook e-mail) van het donateurschap of een jaar nadat er 3 jaar opeenvolgend geen donatie is ontvangen

Van gebruikers van de Academie verwerken wij daarnaast:
– achternaam
– uitgerekende datum, om het aanbod van de Academie op het meest passende moment te verstrekken
– postcode om regionaal aan te kunnen bieden en te informeren

Bewaartermijn: tot uiterlijk een jaar na schriftelijke opzegging (ook e-mail) van het deelname aan de Academie of een jaar nadat er 3 jaar opeenvolgend geen gebruik is gemaakt van Academie-aanbod

Van Zorgprofessionals verwerken wij daarnaast:
– Achternaam
– Beroep
– VSV-regio
– telefoonnummers
Zorgprofessionals zijn onze partners, deze gegevens gebruiken we om een samenwerkingsrelatie aan te kunnen gaan
Bewaartermijn: tot uiterlijk een jaar na schriftelijke opzegging (ook e-mail) van de relatie (opzeggen van de ontvangst van nieuwsbrief en updates beschouwen we ook als beëindiging van de relatie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zelfbewustzwanger.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zelfbewustzwanger verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en updates

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Zelfbewustzwanger verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Delen van persoonsgegevens met derden

Zelfbewustzwanger verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zelfbewustzwanger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zelfbewustzwanger gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zelfbewustzwanger en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zelfbewustzwanger.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Zelfbewustzwanger wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zelfbewustzwanger neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zelfbewustzwanger.nl